งดใช้อาคารพละศึกษาและงดกิจกรรมแอโรบิค ระหว่างวันที่ 18-25 พ.ย 56