ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 12/๒๕๕6 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ในหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา และหลักสูตรกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 12/๒๕๕6 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม
1.1 รายชื่อ
001 นางสาวเกศรา อินทวงศ์
002 นางสาวพัฒนภา นุ่นชูคัน
005 นางสาวมายูรี อินทรัตน์
006 นางสาวนงลักษณ์ ไชยสาร
1.2 กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องบรรยาย 268 อาคารวิชาการ 2 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธาณณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

2. ตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2.1 รายชื่อ
004 นายราชัย ฉ้วนเจริญ
2.2 กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องบรรยาย 268 อาคารวิชาการ 2 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธาณณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

3. ตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรหลักสูตรกายภาพบำบัด
ไม่มีผู้สมัคร


TOP