ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์