ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ จัดอบรม smartphone สำหรับผู้บริหารศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี พร้อมคณะ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดอบรม“การใช้ Smart Phone สำหรับผู้บริหาร” ให้แก่สมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 31 ท่าน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมราวดี จังหวัดนครศรีธรรมราช การอบรมดังกล่าว ได้ช่วยเสริมสร้างศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสื่อสารให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท โซนี่ ไทย จำกัด ซึ่งเป็นเป็นผู้ผลิต Smart Phone ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวอีกด้วย

TOP