ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ จัดอบรม smartphone สำหรับผู้บริหาร