ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 12/๒๕๕6 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ในหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 ราย และหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 1 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม
1.1 ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ
1) นางสาวเกศรา อินทวงศ์
2) นางสาวพัฒนภา นุ่นชูคัน
1.2 กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานที่ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช เวลา 08.30 น. ดังนี้
1) นางสาวเกศรา อินทวงศ์ วันที่ 16 ธันวาคม 2556
2) นางสาวพัฒนภา นุ่นชูคัน วันที่ 2 มกราคม 2557

2. ตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1.1 ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายราชัน ฉ้วนเจริญ
1.2 กำหนดให้มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานที่ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 2 มกราคม 2557 เวลา 08.30 น.TOP