ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการวิชาการ

ตามที่ศูนย์บริการวิชาการได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา โดยได้มีการสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2556 แล้วนั้น บัดนี้ ศูนย์บริการวิชาการได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

ผู้สอบผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวเสาวลักษณ์ คงจันทร์

ผู้สอบได้สำรอง
ลำดับที่ 1. นายเบญญา บุษบงค์
2. นางสาวบุปผา มาลาสี
3. นายนันทภพ สมัยพันธ์

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 2 มกราคม 2557 เวลา 08.30 น. หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าว ทางศูนย์บริการวิชาการถือว่าท่านได้สละสิทธิ์


TOP