ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

WMS ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 3” (WMS Management Research Conference # 3)

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 3” (WMS Management Research Conference # 3) เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ การบริหาร การจัดการที่มีนวัตกรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม ในหัวข้อ “Innovation and Social Enterprise” ในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

WMS จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 3" โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อส่งบทความวิจัยฉบับคัดย่อ และเพื่อเข้าฟังการนำเสนอบทความ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2557 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทร 07-567-2201 โทรสาร 07-567-2202 E-mail : wms.walailak@gmail.com เว็บไซต์ http://wms.wu.ac.th

TOP