ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายการป้องกันโรคกระดูกพรุน

โครงการบริการวิชาการ "ป้องกันโรคกระดูกพรุนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช" สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายการป้องกันโรคกระดูกพรุน ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 08.30 -16.30 น ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนคศรีธรรมราช

ขอเรียนเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แจ้งชื่อเข้าอบรมหน่วยงานละ 3 ท่าน ลงในแบบตอบรับที่ทางโครงการฯ ได้ส่งหนังสือเชิญพร้อมกำหนดการอบรมให้แต่ละหน่วยงานไปแล้ว ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น

TOP