ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

ทุนวิจัย : ทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2557

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ให้ทุนสนับสนุนโครงการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปี 2557 เพื่อดำเนินการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี สาธิต หรือริเริ่มการดำเนินงาน ด้านพลังงานทดแทน หรือเกี่ยวกับการป้องกัน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากพลังงานทดแทนที่เกี่ยวข้องโดยมีกรอบการให้ทุนวิจัยดังนี้

1. งานวิจัยเชิงนโยบาย ประกอบด้วย ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจและบ้านพักอาศัย ภาคขนส่ง
2. งานวิจัยเชิงเทคโนโลยี ประกอบด้วย ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจและบ้านพักอาศัย ภาคขนส่ง

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานนโยบายอนุรักษ์พลังงานทดแทน โทร. 0 2612 1555 ต่อ 359 โทรสาร 0 2612 1374 หรือเว็บไซต์ http://www.eppo.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.eppo.go.th

TOP