ข่าวสมัครงาน

ประการายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สาขาประมง

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 16/2556 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาประมง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 16/2556 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2556 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

1. รายชื่อ
001 นายเชฐตุพล พูลจันทร์

2. กำหนดการสอบ
วันที่ 23 ธันวาคม 2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง 268 อาคารวิชาการ 4 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


TOP