ข่าวสมัครงาน

กำหนดสอบสัมภาษณ์นักวิทยาศาสตร์ โครงการอุทยานพฤกษศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 5/2556 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ โครงการอุทยานพฤกษศาสตร์ จำนวน 5 ราย ดังนี้
001 นางสาวกนกวรรณ ส้มแป้น
003 นางสาวจิรังกานต์ ศรีสวัสดิ์
004 นางสาวมัสรินทร์ วิวัฒน์
006 นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีธานี
008 นางสาวทิพวัลย์ สุขเกตุ

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP