ข่าวการศึกษา

ขอเชิญประชุมที่ปรึกษากิจกรรมและประธานนักศึกษาสำนักวิชา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดให้มีการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา โดยแบ่งเป็นประเภทนักศึกษาทั่วไป ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 และนักศึกษาพิการ ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา นักศึกษาต้องมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการศึกษาเล่าเรียน การมีทักษะในการจัดการและการทำงาน สุขภาพอนามัย ความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยมีการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับรางวัลตามภูมิภาค

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติดังกล่าวได้เข้ารับการประเมินและคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทาน จึงขอเชิญที่ปรึกษากิจกรรมสำนักวิชาและประธานนักศึกษาสำนักวิชาเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารคอมพิวเตอร์ สอบถามเพิ่มเติมงานกิจกรรมนักศึกษา โทร.3166

TOP