ขอเชิญประชุมที่ปรึกษากิจกรรมและประธานนักศึกษาสำนักวิชา