ข่าวเด่น

คณะผู้บริหาร เยี่ยมคารวะ สวัสดีปีใหม่ 2557


ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและทรัพย์สิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ คุณจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรส่วนประชาสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2557 แด่ผู้มีอุปการคุณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช


ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16- 20 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร คุณจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรส่วนประชาสัมพันธ์และตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าพบปะสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนสายข่าวการศึกษา กรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงความขอบคุณพร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนทุกแขนงที่ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วยดีตลอดมา

คณะผู้บริหาร เยี่ยมคารวะ สวัสดีปีใหม่ 2557

จังหวัดนครศรีธรรมราช

สื่อส่วนกลาง


TOP