มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับคัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน เป็นวาระที่ 3