ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "พ่อเมืองเล่าเรื่องพระธาตุ"

จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดกิจกรรมเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม ตลอดจนสร้างความเข้าใจอันดีต่อการดำเนินการขับเคลื่อนพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชสู่มรดกโลก โดยบนเวทีประชาคมได้มีการรายงานแนวทางการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ รวมทั้งร่วมเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ต่อการขับเคลื่อนการผลักดันพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ ภายใต้ชื่อกิจกรรม "พ่อเมืองเล่าเรื่องพระธาตุ"

จึงขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐-๑๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๓ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่..
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7534-1204
2. อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0-7567-2508-10

TOP