ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สวทน. เยี่ยมชมศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการและสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี นักศึกษาปริญญาเอก และคณะนักวิจัยเปิดศูนย์ฯ ให้กับคณะจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จำนวน 11 ท่าน นำโดย เลขาธิการ สวทน. ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ได้เยี่ยมชมผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับศูนย์ฯ

งานนี้ ได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิยม กำลังดี และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล นำทีม สวทน. มาเยี่ยมชมศูนย์ฯ

TOP