ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดเวทีประชาคม “พ่อเมืองเล่าเรื่องพระธาตุ” ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์