ข่าวเด่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดเวทีประชาคม “พ่อเมืองเล่าเรื่องพระธาตุ” ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็น สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม ตลอดจนสร้างความเข้าใจอันดีในการดำเนินการขับเคลื่อนการผลักดันพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช เพื่อขึ้นบัญชีสู่มรดกโลก ภายใต้ชื่องาน “พ่อเมืองเล่าเรื่องพระธาตุ” ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ห้องประชุม ๒๐๓ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนาธรรมวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับ

กิจกรรมบนเวทีประชาคมได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ผลักดันพระบรมธาตุมาร่วมพูดคุย นำโดย ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นายนริศ น้อยทับทิม มัคคุเทศก์รางวัลกินรี และนายเอกพล แก้วเกตุ ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “พระบรมธาตุ มรดกธรรม สู่ มรดกโลก” เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองความคิด บอกเล่าความเป็นมาก พร้อมทั้งรายงานการดำเนินงานการขับเคลื่อนพระบรมธาตุสู่มรดกโลก และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเวทีประชาคมได้ทั้งประเด็นสักถาม

ประมวลภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th

TOP