โครงการอบรมยุวชนมุสลิมเชิงบูรณาการ ระยะที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “ทักษะการคิด คณิตศาสตร์”