ข่าวทั่วไป

โครงการอบรมยุวชนมุสลิมเชิงบูรณาการ ระยะที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “ทักษะการคิด คณิตศาสตร์”

โครงการอิสลามศึกษา (ISWU) ส่วนส่งเสริมวิชาการ ร่วมกับสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย ชมรมศาสนศึกษา แผนกอิสลาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการอบรมยุวชนมุสลิมเชิงบูรณาการ ระยะที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “ทักษะการคิด คณิตศาสตร์” ให้แก่นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชน ให้มีศักยภาพ เป็นพลังที่สำคัญในการเสริมสร้างกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนสังคม ประเทศชาติ ผ่านการบ่มเพาะการอบรมเชิงบูรณาการโดยเน้นทั้งในเรื่องของการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถและปลูกฝั่งคุณธรรม จริยธรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป การจัดอบรมในระยะที่ 1 ได้เน้นในเรื่องของคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ การแก้ปัญหา (Problem Solving) ทั้งในด้านชีวิตประจำวันและด้านอื่น ๆ การใช้เหตุผลซึ่งต้องอาศัยคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานทั้งสิ้น ปัจจุบันปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมีวิธีการแก้ปัญหาโดยอาศัยหลักของเหตุและผล อาศัยรูปแบบ (Model) ความคิดทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ซึ่งจำเป็นต้องมีข้อมูลในระดับหนึ่งมาช่วยในการตัดสินใจ

TOP