ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงาน WU Book & IT Fair 2014
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี อิสรไกรศีล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานเปิดงาน “WU Book & IT Fair 2014” ณ ลานจอดรถอาคารบรรณสารและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ รองผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คุณวัชรา หงส์ประภัศร รองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช อาจารย์ ดร.อรรถโส ขำวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี อิสรไกรศีล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกให้คณาจารย์สามารถคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดแล้ว ยังช่วยส่งเสริมการอ่านซึ่งถือว่ามีประโยชน์และเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญา ทั้งยังส่งเสริมการใช้ห้องสมุด คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษายังได้มีโอกาสชมและเลือกซื้ออุปกรณ์ไอที เนื่องจากปัจจุบันไอทีถือว่ามีความจำเป็นทั้งในเรื่องของการทำงานและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยออกไปสู่ชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นภาพความร่วมมือในการทำงานร่วมกันเช่นนี้อีกในโอกาสต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ รองผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา กล่าวรายงานว่า การจัดงาน “WU Book & IT Fair 2014” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 31 มกราคม พ.ศ. 2557 ในปีนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ นับเป็นนิมิตรหมายอันดีที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมแรง ร่วมใจระหว่าง 2 หน่วยงาน และเป็นจุดเริ่มต้นที่จะก่อให้เกิดพัฒนาการความร่วมมือในเรื่องอื่นๆ ต่อไปในอนาคต


ในงานนี้นอกจากจะมีการออกร้านจำหน่ายหนังสือ อุปกรณ์ไอทีแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ การสัมมนาเรื่อง “ใช้ Social Network ยุคนี้ให้ดี-เด่น-โดน” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การเปิดมุมหนังสือ “ธรรมปัญญา” ซึ่งเป็นมุมที่รวบรวมหนังสือธรรมะซึ่งให้การสนับสนุนโดย คุณวัชรา หงส์ประภัศร รองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งนี้ ในวันที่ 29 มกราคม 2557 มีการเสวนา เรื่อง “นิ้วกลม...การเก็บเกี่ยวประสบการณ์การเดินทางสู้การเป็นนักเขียนและพิธีกร” โดย คุณสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ เจ้าของนามปากกา “นิ้วกลม” และ คุณชิงชิง สาธิดา กฤชเทียมเมฆ

ประมวลภาพ


TOP