ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ และพนักงานธุรการ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี