ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

พนักงานศูนย์บรรณสารฯ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 2 รางวัลจากงานสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 4


พนักงานฝ่ายผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบตราสัญลักษณ์ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) และรางวัลชมเชยการนำเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจาด้านการบริการองค์กร การจัดการความรู้ และอื่นๆ จากงานสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค หรือ PULINET (Provincial University Library Network) เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาวิชาการ PULINET ครั้งที่ 4 ขึ้น เมื่อวันที่ 22-24 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้กรอบแนวคิด “นวัตกรรม : เครื่องมือสำคัญของห้องสมุดยุค Social Network” ภายในงาน ประกอบด้วย การประชุมสัมมนาวิชาการ การบรรยาย โดยผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ การนำเสนอผลงานวิชาการโดยวาจา และโปสเตอร์ ได้แก่ ผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือกิจกรรมดีเด่น หรือที่ได้รับรางวัลของบุคลากรในข่ายงาน และการศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร และการศึกษาดูงานเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม และภูมิประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง พร้อมจัดพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ใหม่ และมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)การสัมมนา PULINET วิชาการครั้งนี้ มีผลงานที่เข้าร่วมนำเสนอทั้งสิ้น 73 ผลงาน เป็นการนำผลงานด้วยโปสเตอร์ 34 ผลงาน และการนำเสนอผลงานด้วยวาจา 39 ผลงาน โอกาสนี้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วม ทั้งสิ้น 5 ผลงาน แบ่งเป็น ผลงานที่นำเสนอโดยวาจา จำนวน 2 ผลงาน และผลงานที่นำเสนอโดยโปสเตอร์ จำนวน 5 ผลงาน ประกอบด้วย

1.การพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายเมษา สินทบทอง นายประเสริฐ สีแก้วเป็นผู้นำผลงานเสนอโดยวาจา
2.ความคุ้มทุนของทรัพยากรสารสนเทศที่จัดทำของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ น.ส. บุญเพ็ญ ชูทอง น.ส.อาภรณ์ ไชยสุวรรณ น.ส.จริยา รัตนพันธุ์ เป็นผู้นำผลงานเสนอโดยวาจา
3.มุมมอง บทบาท และความคาดหวังการให้บริการศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์: บทสรุปจากการสนทนากลุ่ม นางสันถัต สารักษ์ เป็นผู้นำเสนอผลงานโดยโปสเตอร์
4.การสำรวจการใช้และความต้องการใช้บริการ IPAD ของผู้ใช้บริการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นางกิตติพร ศรีเพ็ชร น.ส.ชื่นณัสฐา สุขใส เป็นผู้นำเสนอผลงานโดยโปสเตอร์
5. ฐานข้อมูลวัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช น.ส.อาภรณ์ ไชยสุวรรณ นายประเสริฐ สีแก้ว น.ส.นัสราห์ จำปากลาย เป็นผู้นำเสนอผลงานโดยโปสเตอร์
จากผลงานวิชาการดังกล่าวข้างต้น นายเมษา สินทบทอง นายช่างเทคนิค ฝ่ายผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลชมเชยจาการนำเสนอผลงานด้วยวาจา ในหัวข้อ "การพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์"


นอกจากนี้ อีกหนึ่งกิจกรรมของการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 4 ที่นำความภาคภูมิใจมาสู่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ พิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ใหม่ของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ซึ่งคัดเลือกมาจากโครงการประกวดตราสัญลักษณ์ที่เปิดรับผลงานจากทั่วประเทศเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2556 โดยตราสัญลักษณ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และนำมาใช้ในงานสัมมนาครั้งนี้เป็นครั้งแรก เป็นผลงานการออกแบบของ นายสมภพ เอียดสี นายช่างเทคนิคงานออกแบบและผลิตสื่อนิทรรศการ ฝ่ายผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อนึ่ง การสัมมนา PULINET วิชาการ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค หรือ PULINET (Provincial University Library Network) กำหนดให้จัดขึ้นปีละครั้ง โดยสมาชิก 20 สถาบันทั่วประเทศหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อให้สมาชิกห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ได้ติดตามความก้าวหน้าในวงการวิชาชีพห้องสมุด และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และประสบการณ์ร่วมกัน จัดขึ้นครั้งแรก เมื่อปีพ.ศ. 2553 และต่อเนื่องมาทุกปี โดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน PULINET วิชาการ ครั้งที่ 3 ในปีที่ผ่านมา ส่วนเจ้าภาพการจัดครั้งต่อไป คือมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประมวลภาพ


TOP