ข่าวทั่วไป

เครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก สัมมนาเรื่อง Social engagement : พันธกิจต่อสังคมของมหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก จัดประชุมและสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะพูดคุยและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ตลอดจนร่วมกำหนดบทบาทหน้าที่สนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ ผลงานและภาพรวมผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ สื่อสารให้สาธารณชนรับรู้ และเข้าใจ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงาน ประสบการณ์ เชื่อมโยงข้อมูลและสร้างความเข้มแข็งบนเครือข่ายความร่วมมือผ่านองค์ความรู้ของแต่ละสถาบันสถาบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทอมก) กล่าวว่า การประชุมและสัมมนาในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2557 ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพ โดยส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง Social engagement : พันธกิจต่อสังคมของมหาวิทยาลัย โดย ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ รวมทั้ง รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ และ รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง CMU USR ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจาก 14 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นอกจากนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกิจกรรมในวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงเดือนมกราคม 2557 ถึงมกราคม 2558 เฉลิมฉลอง “5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน” อีกด้วย

ประมวลภาพ


TOP