เครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก สัมมนาเรื่อง Social engagement : พันธกิจต่อสังคมของมหาวิทยาลัย