ข่าวสมัครงาน

รับสมัครผู้ช่วยประสานงานโครงการ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครผู้ช่วยประสานงานโครงการ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ศึกษาด้านชุมชนหรือมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับชุมชน
2) รักการทำงานกับชาวบ้านในชุมชนลักษณะต่างๆ
3) มีความคล่องตัวในการทำงาน

2. ภาระงาน
1) สนับสนุนการพัฒนาโครงการวิจัยของชุมชน
2) ติดตามการดำเนินงานของชุมชนให้มีคุณภาพ
3) สนับสนุนให้ชุมชนสามารถนำเสนอผลงานวิจัยได้
4) ร่วมติดตามงานในชุมชนกับฝ่ายอื่นๆ ของศูนย์ประสานงานฯ
5) สามารถทำงานนอกเวลาและวันหยุดได้(ตามความจำเป็น)
6) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3. อัตราเงินเดือน 15,000 บาท/เดือน

4. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัครสามารถ Download ได้ที่ http://www.trf-ligor.org/
2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
3) สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาโท จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
6) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
7) ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
8) ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย

5. การรับสมัคร
ผู้สนใจติดต่อสมัครงานสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 อาคารวิจัย ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 หรือส่งทาง Email: nodenakhon@hotmail.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 ทั้งนี้สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 7567 3530, 087 627 4292

6. การคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในวันที่ 5 เมษายน 2557 และจะเชิญมาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 7 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 12 เมษายน 2557


TOP