ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นตอนที่ 1ในตำแหน่งเจ้าหน้าธุรการและการเงิน สังกัดโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ม.วลัยลักษณ์