ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นตอนที่ 1ในตำแหน่งเจ้าหน้าธุรการและการเงิน สังกัดโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ม.วลัยลักษณ์

ตามที่โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ม.วลัยลักษณ์ ได้ประกาศเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวของโครงการ ฯ(สัญญาจ้างปีต่อปี) ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธรุการและการเงิน บัดนี้ทางโครงการขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นตอนที่ 1 ดังนี้

1. น.ส.นุสรา ช่วยตรึกตรอง
2. น.ส. ขจรพรรณ ชัยเดช
3. น.ส.นุชจรี ด้วงรอง
4. น.ส.ปัทมา ชัยชนะ
5. น.ส.จรินทร์ญา ทองมั่น
6. น.ส.พุมรินทร์ ลือชา

โดยให้ผู้รายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสัมภาษณ์ในพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 อาคารปฏิบัติเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ม.วลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช

TOP