ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมธรรมชาติช่วยชีวิตพิชิตโรคร้าย และตรวจสุขภาพฟรี

โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมธรรมชาติช่วยชีวิตพิชิตโรคร้าย ในวันที่ 19 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องตุมปัง ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีกำหนดการและเนื้อหาอบรม ดังนี้

09.00-09.10 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมลงทะเบียนเข้าร่วมตรวจสุขภาพ (ฟรี)
09.10-09.20 น. กล่าวเชิญประธานเปิดการอบรม/พิธีเปิดการอบรม
09.20-11.00 น. วิทยากรบรรยาย เรื่อง “ธรรมชาติช่วยชีวิตพิชิตโรคร้าย”
โดยนายอัมรินทร์ กมลคุณพิพัฒน์
(รับประทานอาหารว่างเวลา 10.45 น. บริการในห้องบรรยาย)
11.00-12.00 น. วิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การดูแลสุขภาพแนวธรรมชาติ
สู้โรคร้าย” โดยพันเอกสมบูรณ์ จำลอง
12.00-13.00 น. ชิมเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ (ตัวอย่าง)
ณ โถงกลางอาคารบริหาร ชั้น 1
13.00-16.00 น. บริการตรวจสุขภาพ (ฟรี)
บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ฟรี)
ณ โถงกลาง อาคารบริหาร ชั้น 1


หมายเหตุ บุคลากร/นักศึกษาที่สนใจรับการตรวจสุขภาพ สามารถเข้าร่วมตรวจสุขภาพได้
ตั้งแต่เวลา 11.00-16.00 น. ณ โถงกลาง อาคารบริหาร ช้ั้น 1

สนใจเข้าร่วมอบรม รับจำนวน 50 ท่าน กรุณาแจ้งชื่อได้ที่คุณณัชธัญนพ สุขใส (ยุ้ย) โทร. 5719 หรือโทรหมายเลข 092-126-4668


รายละเอียดเพิ่มเติม : wusport.wu.ac.th

TOP