คณาจารย์จาก ม. แม่ฟ้าหลวง เยี่ยมชมศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ