ข่าวทั่วไป

คณาจารย์จาก ม. แม่ฟ้าหลวง เยี่ยมชมศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการและสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี นักศึกษาปริญญาเอก และคณะนักวิจัย เปิดศูนย์ฯ ให้กับคณะจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 7 ท่าน นำโดย ดร. อนันต์ อึ้งวณิชบพันธ์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ได้เยี่ยมชมผลงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา

งานนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล มาต้อนรับและให้คำแนะนำเกี่ยวกับศูนย์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วย

TOP