ข่าวการศึกษา

นางสาวลลิต อรุณฤทธิเดชา นักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ของประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมและร่วมประกวดแข่งขันการให้คำปรึกษาด้านยา ในการประชุม 60th IPSF World Congressนางสาวลลิต อรุณฤทธิเดชา นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 ของตัวแทนนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ของประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุมและร่วมประกวดแข่งขันการให้คำปรึกษาด้านยา ในการประชุม 60th IPSF World Congress ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2557 ณ เมืองปอร์โต ประเทศโปรตุเกส

การประชุมเชิงปฏิบัติการ International Pharmaceutical Student Federation (IPSF) World Congress เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2557 นี้ ได้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 60 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2557 ณ เมืองปอร์โต ประเทศโปรตุเกส เพื่อให้นิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั่วโลกได้พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ รวมถึงเป็นเวทีที่ให้นิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั่วโลกได้แสดงศักยภาพทางด้านความรู้ผ่านเวทีการประกวด เช่น การประกวดแข่งขันการให้คำปรึกษาทางด้านยา

ดังนั้น ทางสมาพันธ์นิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) จึงได้รับสมัครนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ผ่านการเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อเหตุผลในการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ รวมถึงการนำความเป็นนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ของไทยไปแสดงความสามารถในเวทีโลกได้อย่างไร โดยนางสาวลลิต อรุณฤทธิเดชา นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 ของตัวแทนประเทศไทย และได้รับรางวัลทุนสนับสนุนในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท พร้อมทั้งจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันการให้คำปรึกษาทางด้านยา แข่งขันกับนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั่วโลกต่อไป

TOP