นางสาวลลิต อรุณฤทธิเดชา นักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ของประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมและร่วมประกวดแข่งขันการให้คำปรึกษาด้านยา ในการประชุม 60th IPSF World Congress