ข่าวเด่น

อธิการบดีฝากว่าที่บัณฑิตรุ่นที่ 13 เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าสู่วัยทำงาน หมั่นเรียนรู้ตลอดเวลา มุ่งมั่นทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด พร้อมร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย

ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาทแก่ว่าที่บัณฑิตในงานปัจฉิมนิเทศศึกษิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประดู่ช่อที่ 13 ที่หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยขอให้หมั่นเรียนรู้ตลอดเวลา มุ่งมั่นทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด พร้อมร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมแสดงความยินดี

ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนของผู้บริหาร คณาจารย์และพี่ๆบุคลากรทุกคน ขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยลักษณ์ที่กำลังก้าวสู่ความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของชีวิต โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้บ่มเพาะนักศึกษาเพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตวลัยลักษณ์ ที่ว่า “มีความรู้คู่การปฏิบัติ อุตสาหะสู้งาน เก่งด้านศิลปศาสตร์และเทคโนโลยี มีคุณธรรม” ซึ่งผลสะท้อนจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในด้านต่างๆที่ผ่านมาพบว่ามีคะแนนสูง โดยเฉพาะด้านคุณธรรม จริยธรรม จากระดับคะแนนเต็ม 5 ได้ 4.36 คะแนน

ส่วนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ได้ 4.26 คะแนน ด้านความรู้ ได้ 4.15 คะแนน ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ 4.11 คะแนน และด้านทักษะทางปัญญา ได้ 4.09 คะแนน ตามลำดับ ทั้งนี้จากผลสำรวจดังกล่าวทำให้เชื่อมั่นได้ว่าเราได้ผลิตตรงตามความต้องการผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญหลังจากนี้ไม่ว่าบัณฑิตจะไปประกอบอาชีพอะไร ขอฝากข้อคิดกับบัณฑิต Gen Y ทุกคนไว้ว่า เมื่อเข้าไปอยู่ในองค์กรใดก็ตาม เราต้องรู้จักเข้าใจคนอื่น เคารพความคิดเห็นคนอื่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา และขอให้เตรียมตัวให้พร้อมต่อการก้าวไปสู่วัยทำงาน ซึ่งปัจจัยแห่งความสำเร็จในชีวิตทำงาน บัณฑิตต้องมีความรู้ดี หมั่นเรียนรู้ตลอดเวลา มีวาจาดี สื่อสารสิ่งที่ต้องการได้ และบัณฑิตจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรมอีกด้วย

“ผู้บริหาร คณาจารย์และพี่ๆบุคลากรทุกคนเชื่อมั่นว่า ว่าที่บัณฑิตทุกคน จะนำความรู้และประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับจากสถาบันแห่งนี้ ไปทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดและจะสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนมุ่งมั่นทำความฝันของตัวเองให้เป็นความจริง ประสบความสำเร็จสมปรารถนาทั้งในหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัวตลอดไป ” ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร กล่าวทิ้งท้าย

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP