ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

Walailak J Sci &Tech; ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 (Vol. 11 No. 6 June 2014) Focus issue: Progress in Analytical and Computational Chemistry ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วยบทความ 8 เรื่อง ด้านเคมีวิเคราะห์และเคมีคำนวณ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, ประเทศฟิลิปปินส์, ประเทศเลบานอน, ประเทศอินเดีย 3 เรื่อง และ ประเทศอิหร่าน 2 เรื่อง โดยมี ดร. ปิลันธน์ แสนสุข อาจารย์สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นบรรณาธิการประจำฉบับ

ปัจจุบันวารสารนี้อยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติต่างๆ รวมทั้ง SCOPUS และมีการอ้างถึง (citation) โดยบทความใน Google Scholar เพิ่มมากขึ้นปีละเท่าตัว (21 citation ในปี 2011, 44 citation ในปี 2012 และ 111 citation ในปี 2013) สอดคล้องกับความสนใจส่งบทความ (submission) ที่เพิ่มขึ้น จนในปี 2014 นี้มีค่าเฉลี่ยเกิน 40 บทความต่อเดือน สูงกว่าค่าเฉลี่ยของปี 2011-2013 ที่อยู่ที่ 20 บทความต่อเดือน กองบรรณาธิการจึงได้เชิญ ดร. ทวีนันท์ เชี่ยวชาญชำนาญกิจ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นรองบรรณาธิการคนที่ 5 เพื่อรองรับงานที่มากขึ้น

ผู้สนใจสามารถดูสรุป WJST Citation Report ได้ที่ เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (ird.wu.ac.th) และดาวน์โหลดบทความได้ที่ เว็บไซต์วารสาร (wjst.wu.ac.th)

รายละเอียดเพิ่มเติม : wjst.wu.ac.th

TOP