ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 7/2557 จำนวน 7 ราย ดังนี้
001 นางสาวอาทิตยา รักไทรทอง
005 นางสาวคอซีหม๊ะ มาแมง
007 นางสาวไปรลาภา ภักดีดวง
009 นายชัยวัฒน์ พวงคลัง
015 นางสาวณัฐวรรณ มีอิ่ม
021 นายวรายุทธ์ จุลเสวตร์
100 นางสาวปาริฉัตร สุทัศน์

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิ์สอบไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์


TOP