ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายเปิดการประชุมวลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 6

ผศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตอบรับเป็นผู้บรรยาย ในช่วงเปิดการประชุม (opening session) ให้กับการประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 6 Research for Green Living ในช่วงเช้าของวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องบรรยาย 4 อาคารฯ นวัตกรรม

ผศ.ดร. สิงห์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีการออกแบบ จาก Massachusetts Institute of Technology มีผลงานวิจัยและแนวทางการทำงานวิชาการที่โดดเด่นด้านกรีนดีไซน์ ออกแบบและสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านศูนย์ปฏิบัติการออกแบบจากเศษวัสดุ (Scrap Lab), เป็นหุ้นส่วนแบรนด์ OSISU ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์แนวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Product) และเป็นเมธีส่งเสริมนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ผศ.ดร. สิงห์ ได้รับรางวัล Emerging Designer of the Year จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี 2550, รางวัล Elle Décor Designer of the Year 2007, รางวัลสุดยอดนักสิ่งแวดล้อม 2551 จากกรุงเทพมหานคร และ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 20 คนไทยที่ต้องจับตามอง โดย CNN ในปี 2552 อีกทั้งผลงานที่สร้างสรรค์ยังได้รับรางวัล Design Excellence Awards (Demark) จาก กรมส่งเสริมการส่งออก และ Good Design Awards (G-mark) จาก Japan Industrial Design Promotion Organization (JIDPO) ในปี 2009-2010

นอกจากนี้ การประชุมวลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 6 ยังจะได้เชิญนักวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มีงานวิจัยส่งเสริมแนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ รศ.ดร. วรรณา ชูฤทธิ์, รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี, ผศ.ดร. นิรันดร มาแทน, ผศ.ดร. วาริท เจาะจิตต์, ผศ.ดร. นคร กกแก้ว และ ผศ. เรวัต สุขสิกาญจน์ ร่วมเป็นผู้บรรยายพิเศษ อีกทั้งผนวกการจัดเสวนาชุมชน...คนวิจัย “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความหวัง ความจริง และประสบการณ์” และ International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry เพื่อเสริมกับแก่นเรื่อง (theme) Research for Green Living อีกด้วย

ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสามารถส่งบทคัดย่อผลงาน ที่เว็บไซต์ https://www.easychair.org/conferences/?conf=wuresearch2014 ได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 และ ติดตามข่าวสาร ข้อมูลของการประชุม ได้จากเว็บไซต์ wuresearch.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.creativemove.com/interview/singh-intrachooto-interview/
TOP