ผศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายเปิดการประชุมวลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 6