ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ หลักสูตรกายภาพบำบัด

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 10/2556 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรกายภาพบำบัด สังกัดสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 10/2556 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2556 และประกาศขยายเวลารับสมัคร ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2556 และลงวันที่ 29 ตุลาคม 2556 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. ตำแหน่งอาจารย์ สาขากายภาพบำบัดทางระบบหายใจ หัวใจ และหลอดเลือด
1.1 รายชื่อ
1) นายสรายุ มงคล
2) ดร.นิธิตา ดอกคำ

1.2 การสอบ
(1) สอบสอบ 15 นาที ในหัวข้อ “การรักษาทางกายภาพบำบัดทาง
ทรวงอกในยุคปัจจุบัน”
(2) สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจในเวลา 15 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
(3) สอบสัมภาษณ์

1.3 กำหนดการสอบ
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

2. ตำแหน่งอาจารย์ สาขากายภาพบำบัดทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
2.1 รายชื่อ
นางสาวฉัตรดาว เสพย์ธรรม

2.2. การสอบ
(1) สอบสอบ 15 นาที ในหัวข้อ “การตรวจร่างกายทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก”
(2) สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจในเวลา 15 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
(3) สอบสัมภาษณ์

2.3 กำหนดการสอบ
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP