ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2557 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 6 ราย
ดังนี้
1. 004 นายปรุงภัณฑ์ พันธรักษ์
2. 005 นางสาวดาราณี เทพพรมมา
3. 006 นางสาวศดานันท์ แคนยุกต์
4. 012 นางสาวฤดี ไกรวงศ์
5. 013 นายอุธรณ์ แก้วซัง
6. 101 นางสาวสุจินดา ย่องจีน

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เวลา
09.00 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จ.นครศรีธรรมราช
ทั้งนี้หากไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดการดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์


TOP