ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 4/๒๕๕7 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 7 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 4 เมษายน 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายชัยวัฒน์ พวงคลัง
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง เรียงตามลำดับดังนี้
1. นางสาวอาทิตยา รักไทรทอง
2. นางสาวไปรลาภา ภักดีดวง

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP