ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 5/2557 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 5/2557 ลงวันที่ 17 เมษายน 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
001 นางสาวพิชญ์สินี เควด
002 นางสาวซูฮาดา หีมเพ็ญสัน
003 นายวีรศักดิ์ ทวีเมือง
004 นางสาวเสาวลักษณ์ แป้นปลื้ม
005 นางสาวปิยวรรณ โบศรี
007 นางสาววิภารัตน์ ศรีพุฒ

2. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP