ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการทำวิจัย Reef Fish and Coral ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์จาก UCSB ที่เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ นำโดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี ร่วมกับ University of California Santa Barbara (UCSB) ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำวิจัยสำรวจปลาในแนวปะการัง ณ เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 26 เมษายน-3 พฤษภาคม 2557

การวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย นักวิจัยจาก UCSB 3 ท่าน คือ Dr. Andrew, Keith และ Jessica นักวิจัยจาก PMBC เข้าร่วม 1 ท่าน คือ คุณมงคล คล่องสมุทร นักศึกษาปริญญาเอกเข้าร่วม 3 ท่าน คือ อุทัย คูหาพงศ์ เปรมฤดี นุ่นสังข์ และศิริลักษณ์ ชุมเขียว นักวิจัยของศูนย์ฯ 1 ท่านคือ เกียรติศักดิ์ ไชยเดช

ทั้งนี้ จากการศึกษาวิจัยที่อ่าวปะตกและอ่าวขอนแค เกาะราชา พบว่า ทั้งสองจุดมีความหลากหลายทางชีวภาพของปลาที่แตกต่างกันพอสมควร อันเนื่องมาจากปริมาณปะการังที่แตกต่างกัน


TOP