ข่าวทั่วไป

โครงการอิสลามศึกษาฯ (ISWU) ส่วนส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับเครือข่ายจัดโครงการ “ปลายฝัน ปันศรัทธา"

โครงการอิสลามศึกษาฯ (ISWU) ส่วนส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับเครือข่ายซึ่งประกอบด้วย กลุ่มญามาอาตุลอิควะห์ (เยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช) สถาบันอัสสาลาม นครศรีธรรมราช และสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย สาขานครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมยุวชนมุสลิมเชิงบูรณาการ ระยะที่ 2 “ปลายฝัน ปันศรัทธา" ระหว่างวันที่ 22 - 25 เมษายน พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวน 55 คน

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ชีวิตในมหาวิทยาลัย อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.664507760284331.1073741833.28482855825

TOP