ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ หลักสูตรกายภาพบำบัด

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 10/2556 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรกายภาพบำบัด สังกัดสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 22 เมษายน 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก
ดังนี้

1. ตำแหน่งอาจารย์ สาขากายภาพบำบัดทางระบบหายใจ หัวใจ และหลอดเลือด
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ ดร.นิธิตา ดอกคำ

2. ตำแหน่งอาจารย์ สาขากายภาพบำบัดทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวฉัตรดาว เสพย์ธรรม

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP