ข่าวเด่น

การประชุมวิชาการ “นวัตกรรมอุดมศึกษาในประชาคมโลก”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ “นวัตกรรมอุดมศึกษาในประชาคมโลก” ซึ่งจัดขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เจ้าภาพหลัก ร่วมกับ สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (มรท.) ประจำปี พ.ศ. 2557 โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาไทยจากทั่วประเทศกว่า 400 คน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตรงทั้งในและต่างประเทศ ในเรื่องที่ทั่วโลกกำลังนิยมแพร่หลาย ได้แก่ พันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน กิจการเพื่อสังคม มาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศสหราชอาณาจักร รวมถึงประเด็นสำคัญสำหรับอุดมศึกษาไทย ได้แก่ การเทียบระดับการบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัย การประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี การเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข เพื่อนำไปสู่การขยายผลในวงการอุดมศึกษาไทย ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีโดยในช่วงเช้าของวันที่ 15 พฤษภาคม มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เรื่อง “การเทียบระดับการบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัย (Benchmarking of University Governance)” นำเสนอ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ “การประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี” นำเสนอ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ บัณฑิตย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล รองผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ และผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการอภิปราย

ต่อจากนั้น มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เรื่อง “การเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)” นำเสนอ โดย อาจารย์ ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา แจ้งสุวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดำเนินรายการ โดย นายภราเดช พยัฆวิเชียร ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

และในช่วงบ่าย มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “พันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน (University Community Engagement)” โดย Professor Pierre Viljoen, Pro Vice-Chancellor (Community and Engagement), Central Queensland University, and Chair, Engagement Australia จากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอโดย รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตนา เวชมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานการอภิปราย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)” โดย Professor Simon Denny, Director of Enterprise, Development and Social Impact Northampton University, UK จากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอโดย นายณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์ ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และอาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประธานการอภิปราย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ บุญหลง ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

ส่วนในวันที่ 16 พฤษภาคม  การบรรยายพิเศษ เรื่อง “มาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศสหราชอาณาจักร (UK Professional Standards Framework (UKPSF) for Quality Teaching and Support of Learning)” โดย Dr John Craig, Assistant Director and Head of Social Sciences, The Higher Education Academy, UK จากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอโดย รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี อัศวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประธานการอภิปราย โดย อาจารย์ ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในโอกาสนี้ มีปัจฉิมเสวนา โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส่งมอบการเป็นเจ้าภาพให้แก่ อาจารย์ ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เจ้าภาพในปี พ.ศ. 2558

สำหรับในช่วงบ่ายของวันที่ 16 พฤษภาคม มีการประชุม สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยมีวาระเชิงนโยบายเสนอพิจรณาการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2556-2557  และนโยบายเป้าหมายการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2558  รวมทั้งแผน / ปฏิทินประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 109 ชั้น 1 อาคารอิมแพคฟอรั่ม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค

ประมวลภาพ


TOP