ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดค่าย Happy Coral Camp ให้แก่นักเรียนที่เกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการนำโดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี ร่วมกับนิกรมารีน ททท. สาขาภูเก็ต Canon ประเทศไทย จำกัด เทศบาลตำบลราไวย์ สสวท. เนคเทค โรงแรม Sleep with me และภูเก็ต E-Magazine ได้จัดกิจกรรม Happy Coral Camp ให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียน อบจ เมืองภูเก็ต โรงเรียนปลูกปัญญา โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว รวมทั้งสิ้น 80 คน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ณ เกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความสามารถด้านเทคโนโลยี วิศวกรรม และทักษะทางคณิตศาสตร์ (GLOBE STEM) ในการออกแบบแผงบริบาลปะการังเพื่อการฟื้นฟูแนวปะการังในท้องถิ่น แข่งขันเก็บขยะบริเวณชายหาด และแข่งขันภาพถ่ายหมู่ภายใต้ Theme “Happy Coral Project” กิจกรรมเหล่านี้ยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียน เป็นการปลูกฝังจิตอนุรักษ์ สร้างความหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่น ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบนิเวศปะการังและแนวทางการฟื้นฟูแนวปะการังที่เสื่อมโทรม ทั้งยังส่งเสริมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปในตัว นอกจากนี้นักเรียนยังได้ฝึกการมีสมาธิ มีความอดทน มีจิตสาธารณะ เคารพสิทธิของผู้อื่น รู้จักการทำงานเป็นทีม และสร้างเสริมทักษะการนำเสนอผลงาน


TOP