ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2557 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา และสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/2557 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์
1.1 รายชื่อ
002 นางสาวพรวิมล เวชสิทธิ์
1.2 กำหนดการสอบ
วันที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

2. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
2.1 อัตราที่ 1
2.1.1 รายชื่อ
003 นายมะรุชมี อาหวัง
004 นางสาวอรอุษา กังสุกุล
2.1.2 กำหนดการสอบ
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

2.2 อัตราที่ 2
2.2.1 รายชื่อ
001 นายสุนันท์ ขามิ
2.2.2 กำหนการสอบ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP