ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับ ม.พะเยา

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ระบบบริหารงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี โครงการคลินิกเทคโนโลยี และโครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำปากพนัง” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม และคณะให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

TOP