ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนส่งเสริมวิชาการ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 ที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนส่งเสริมวิชาการ (งานพัฒนาศักยภาพด้านการเรียน) ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 7/2557 และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 แล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยกำหนดเกณฑ์การตัดสินผู้สอบแข่งขันได้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไปจะต้องได้คะแนนสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

1. รายชื่อ
001 นายสุรศักดิ์ เชาวลิต
003 นางสาวคอซีหม๊ะ มาแมง
006 นางสาววณิชารัตน์ สว่างภพ
007 นางสาวประวิชญา รัตนคช
008 นางสาวดารารัตน์ คัมภีร์ภัทร
011 นายสุภัทรชัย จันทร์หงษ์
013 นางสาวปรารถนา แก้วเป็นทอง
015 นางสาวพันทิพา พงศ์ทองเมือง
016 นางสาวสุธิดา บุบผัน
017 นายจักรพันธ์ คงมณี
018 นางธีรรัตน์ จรรยาเยี่ยม
020 นายนพรัตน์ ศักตะบุต
021 นายอเสกข์ เพ็ชรเฟื่อง
023 นายโชคดี มั่นคง
024 นางสาวขณิษฐา โพธิ์พันธุ์
100 นางสาวรัฐานันท์ พันทวีศักดิ์
101 นายวรวัช เอกาพันธุ์

2. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP