ข่าวเด่น

อธิการบดีมหาวิทยาลัย Haiphong University ประเทศเวียดนามเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และลงนามข้อตกลงแลกเปลี่ยนนักศึกษา

  

  

  

  

  

  

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 ผู้บริหารจาก Haiphong University ประเทศเวียดนาม นำโดย Assoc. Prof. Dr. Cuong Van Pham อธิการบดี และคณะ ซึ่งประกอบไปด้วย Assoc. Prof. Dr. Loan Thi Vu, Director of Personal Department, Dr. Loan Thi Minh Nguyen, Director of Department for International Cooperation and Training, MA. Tien Van Nguyen,Director of Department for Testing and Quality Assurance และ Mr. Cuong Viet Khoa, Staff of development for International Cooperation and Training เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน รวมถึงการหารือในเรื่องความร่วมมือทางวิชาการด้านอื่นๆ โดย ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รศ. ดร. อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ. ดร. อัศวิน พรหมโสภา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดร. เลิศชาย ศิริชัย คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ผศ. ดร. วัลลา ตัณตโยทัย คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณาจารย์หลักสูตรอาเซียนศึกษา และเจ้าหน้าที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ

ในภาคเช้ามีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ระหว่างอธิการบดีของทั้งสองมหาวิทยาลัยในเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ห้องรับรองนายกสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหาร โดยหลักสูตรอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีแผนที่จะส่งนักศึกษาไปเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามที่ Haiphong University ตามโครงการ In-Country Language and Cultural Studies Program เป็นระยะเวลา 6 เดือน หรือ 2 ภาคการศึกษา โดยเริ่มที่จะส่งนักศึกษาไปตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557

เมื่อเสร็จสิ้นการลงนามและการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการระหว่างคณะผู้บริหารของทั้งสองมหาวิทยาลัยแล้ว รศ. ดร. อัศวิน พรหมโสภา และคณาจารย์จากหลักสูตรอาเซียนศึกษา ได้นำคณะผู้บริหารจาก Haiphong University เยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา รวมทั้งห้องทดลองวิทยาศาสตร์ โดยมีนักศึกษาที่เรียนภาษาเวียดนามจากหลักสูตรอาเซียนศึกษาให้การต้อนรับ

ภาคบ่าย ดร. เลิศชาย ศิริชัย ผศ. ดร. นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต รองคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ และคณาจารย์จากหลักสูตรอาเซียนศึกษา ได้ประชุมหารือกับคณะผู้บริหารจาก Haiphong University ในรายละเอียดของความร่วมมือด้านต่างๆ ได้แก่ 1) การส่งนักศึกษาไปเรียนภาษาและวัฒนธรรมในโครงการ In-Country Language and Cultural Studies Program ซึ่งจะเริ่มต้นส่งนักศึกษารุ่นแรกไปตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้ 2) ความร่วมมือทางด้านการวิจัยและการจัดงานสัมมนาระดับนานาชาติในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกัน 3) การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักวิจัยที่ทั้งสองฝ่ายต่างพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและให้การรับรองในด้านความเป็นอยู่ 4) การหารือถึงความเป็นไปได้ของการก่อตั้งหลักสูตรปริญญาร่วม (Dual Degree Programs) สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งถือเป็นแผนงานในระยะยาว และ 5) การนำเสนอถึงความพร้อมในการเปิดหลักสูตรการสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติ จากการหารือในรายละเอียด ทั้งสองฝ่ายต่างยินดีและเห็นพ้องต้องกันที่จะสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันในหลากหลายด้าน

อนึ่ง ก่อนหน้านี้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และคณาจารย์จากหลักสูตรอาเซียนศึกษา ได้เดินทางไปเยือนและลงนามในข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ณ Haiphong University เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 การมาเยือนของคณะผู้บริหารจาก Haiphong University ในครั้งนี้จึงถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

TOP