พันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน หน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน