ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารสวนสุนันทาวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดทำวารวิชาการ "วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา" เพื่อเป็นเวทีหรือช่องทางการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/จิตวิทยา/ ศิลปศาสตร์และสหวิทยากรด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rdi.ssru.ac.th/journal

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.rdi.ssru.ac.th/journal

TOP