ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญชวนคณาจารย์/เจ้าหน้าที่/นักศึกษา/ผู้ที่สนใจร่วมงานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก "สอนอย่างไรให้เป็นผู้เป็นคน?"

ส่วนส่งเสริมวิชาการและคณะทำงานพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก ขอเชิญคณาจารย์/เจ้าหน้าที่/นักศึกษา/ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) “สอนอย่างไรให้เป็นผู้เป็นคน” ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม 4B อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การประชุมวิชาการนี้ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษหัวข้อ “สอนอย่างไรให้เป็นผู้เป็นคน” การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเตรียมการเรียนการสอนเข้าสู่อาเซียน และการนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัย ทั้งนี้สามารถแจ้งรายชื่อได้ที่ส่วนส่งเสริมวิชาการผ่านอีเมล fnantawat@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 นี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณนันทวัฒน์ ฟองมณี โทรศัพท์ 092-5519953


กำหนดการ
วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557
ณ ห้องประชุม 4B อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

12.30 - 13.00 น. ลงทะเบียน และรับเอกสาร/อาหารว่าง
13.00 - 13.15 น. พิธีเปิด โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
13.15 - 15.15 น. บรรยายพิเศษ “สอนอย่างไรให้เป็นผู้เป็นคน” โดย พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
15.15 - 16.15 น. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเตรียมการเรียนการสอนเข้าสู่อาเซียน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ อาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
16.15 - 17.00. น. การนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัย

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


TOP