ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

บทความของนักศึกษา ป. โท ชีวเวชศาสตร์ ได้รับการเผยแพรใในวารสาร Food and Chemical Toxicology มี Impact Factor 3.010

บทความวิจัยเรื่อง Neuroprotective effects of xanthone derivative of Garcinia mangostana against lead-induced acetylcholinesterase dysfunction and cognitive impairment ของ Moe Pwint Phyu นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต ชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ รศ. ดร. จิตรบรรจง ตั้งปอง อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับการเผยแพร่ใน Food and Chemical Toxicology ซึ่งเป็นวารสารที่มี ISI Impact Factor 3.010

บทความนี้เป็นบทความที่่ 2 ของ Moe Pwint Phyu นักศึกษาจากประเทศเมียนมาร์ ซึ่งได้รับทุนเชื่อมโยงบัณฑิตศึกษา และทุนบัณฑิตศึกษานานาชาติ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยก่อนหน้านี้มีบทความได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Biomed Research International (ISI Impact Factor 2.880)

TOP