บทความของนักศึกษา ป. โท ชีวเวชศาสตร์ ได้รับการเผยแพรใในวารสาร Food and Chemical Toxicology มี Impact Factor 3.010