บัณฑิต ม.วลัยลักษณ์ มีงานทำและศึกษาต่อสูงถึงร้อยละ 86.6