ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล สนับสนุนวิทยากรร่วมบรรยายในการประชุมวลัยลักษณ์วิจัย