ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล สนับสนุนวิทยากรร่วมบรรยายในการประชุมวลัยลักษณ์วิจัย

ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ผ่านการประสานการดำเนินการของ ดร. วัณณสาส์น นุ่นสุข อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้สนับสนุน ผศ.ดร. ศิริพร ภักดีผาสุข อาจารย์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายรับเชิญ ในหัวข้อ "ทิศทางการศึกษาวิจัยคติชนไทย" ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 6 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 น. ห้องบรรยาย 4B อาคารฯนวัตกรรม

นับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่ ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประสานการติดต่อและสนับสนุนค่าใช้จ่าย ให้กับอาจารย์ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ร่วมบรรยายพิเศษในการประชุมวลัยลักษณ์วิจัย ซึ่งในการประชุมวลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 5 ได้แก่ ศ.ดร. ปรัชญา เวสารัชช์

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wuresearch.wu.ac.th

TOP