ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการไปช่วยแนะนำการติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศให้ทหารอากาศ